Kobieta zaklęta w obrazie, czyli o autoportrecie Olgi Boznańskiej

Play

Melancholijne spoj­rze­nie dużych oczu, lekki uśmiech, włosy upięte w sta­ro­świecki kok, ciemna suk­nia zapięta wysoko pod szyję. Tak Olga Boznańska pre­zen­tuje się na swoim auto­por­tre­cie, który można oglą­dać w Galerii Mistrzów Polskich w Muzeum Miasta Łodzi. Niemal tak samo wygląda na licz­nych swo­ich podo­bi­znach malar­skich oraz foto­gra­ficz­nych. I choć jej wize­ru­nek jest dosko­nale znany, a twór­czość na wskroś prze­ba­dana, to naj­słyn­niej­sza pol­ska artystka pozo­staje do dziś posta­cią nie­zwy­kle enig­ma­tyczną.

Olga Boznańska Autoportret z pędzlem i kwiatami, ok. 1906

Olga Boznańska Autoportret z pędz­lem i kwia­tami | ok. 1906
olej, deska, 48,7 × 36,3 cm, Muzeum Miasta Łodzi, © Kolekcja Krzysztofa Musiała

Czytaj dalej