Statut Fundacji

Statut Fundacji Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Danuta Tomczyk-Dołgij, zamieszkała w Łodzi przy ul. Mileszki 38, PESEL 80061309823
oraz Joanna Majewska, zamieszkała w Łodzi przy ul. Komandorskiej 5/46, PESEL 89090807809

zwane dalej „Fundatorami” ustanawiają dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą Fundacja Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”, która może używać skróconej nazwy Fundacja „Niezła sztuka” występująca w treści statutu jako Fundacja.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
4. Fundacja może posługiwać się prawnie strzeżonym znakiem graficznym oraz używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji
5. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją Działalności.
6. Fundacja może mieć udziały w spółkach w kraju i za granicą.
7. Ministrem właściwym dla spraw Fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz działalność charytatywna w szczególności wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, dóbr dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości kulturowej oraz wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery osób twórczo uzdolnionych.

§ 4 – Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Fundacja realizuje swoje w cele w szczególności poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie poprzez:
a) Współpraca z muzeami oraz innymi instytucjami kultury w zakresie upowszechniania zbiorów sztuki (63.12.Z);
b) Współpraca z wybitnymi autorytetami nauki, kultury i sztuki, a także z ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami (72.20.Z);
c) Tworzenie wiarygodnych źródeł informacji na temat wybitnych twórców, dzieł sztuki oraz dóbr dziedzictwa narodowego (58.14.Z);
d) Tworzenie kursów wspierających edukację z zakresu sztuki (85.60.Z);
e) Tworzenie materiałów edukacyjnych na temat sztuki, m. in. dla uczniów i nauczycieli (85.60.Z);
f) Badania i weryfikację danych biograficznych twórców w oparciu o wiarygodne źródła, m. in. informacje pozyskane od spadkobierców (72.20.Z);
g) Współpraca i wsparcie działalności innych organizacji, działających w podobnym obszarze (94.99.Z);
h) Promowanie dobrych wzorców w zakresie wspierania kultury i sztuki na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (94.99.Z).
2. Ułatwienie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, dóbr dziedzictwa narodowego oraz rozwój świadomości kulturowej poprzez:
a) Upowszechnianie informacji i wiedzy na temat kultury i sztuki szerokiej publiczności m.in. poprzez prowadzenie portalu internetowego (63.12.Z);
b) Prowadzenie edukacyjnego czasopisma internetowego na temat sztuki, a także prowadzenie innej działalności wydawniczej (58.14.Z);
c) Tworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych na temat sztuki w różnych formach (85.60.Z);
d) Tworzenie udogodnień w celu ułatwiania dostępu do kultury i sztuki osobom, które mają ten dostęp utrudniony, m. in. niepełnosprawnym i wykluczonym (63.12.Z).
3. Promocja i pomoc w rozwoju karier osób twórczo uzdolnionych poprzez:
a) Upowszechnianie twórczości artystów przed szeroką publicznością m. in. na łamach prowadzonego przez fundacje portalu internetowego (63.12.Z);
b) Publikacja wywiadów z artystami (58.14.Z);
c) Digitalizacja dzieł sztuki artystów (74.20.Z);
d) Wspieranie promocyjne działalności artystów oraz instytucji kultury (63.12.Z);
e) Udzielanie wsparcia eksperckiego badaczom i humanistom z dziedziny kultury i sztuki (72.20.Z).
4. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych (94.99.Z).
5. Zrzeszanie wolontariuszy popierających ideę Fundacji oraz organizowanie zajęć dla wolontariuszy (94.99.Z).

§ 4a – Działalność odpłatna pożytku publicznego

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a) Sprzedaż przedmiotów darowizny (47.99.Z);
b) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
c) Digitalizacja dział sztuki (74.20.Z);
d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
e) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z).

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
2. Źródłem finansowania Fundacji są w szczególności:
a) dochody z majątku Fundacji,
b) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,
c) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
d) dochody ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych,
e) dotacje i subwencje osób prawnych,
f) odsetki bankowe,
g) inne dochody
h) podwyższenie funduszu Fundacji przez Fundatorów

3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 5a – Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych, w szczególności w następującym zakresie:

1. PKD: 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
2. PKD: 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
3. PKD: 58.11.Z – Wydawanie książek
4. PKD: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
5. PKD: 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
6. PKD: 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
7. PKD: 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
8. PKD: 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
9. PKD: 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
10. PKD: 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 5b

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 6

1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów

§ 7

1. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest zgodnie z potrzebami na wniosek Fundatorów lub Zarządu Fundacji.
2. Do udziału w obradach Zgromadzenia Fundatorów uprawnieni są wszyscy fundatorzy.
3. Każdemu fundatorowi przyznaje się jeden głos na Zgromadzeniu Fundatorów.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) ocena realizacji celów Fundacji,
b) podejmowanie decyzji o kontynuacji działalności,
c) zmiana Statutu Fundacji.
d) wybór członków Zarządu i Rady Fundacji,
e) podejmowanie decyzji w sprawach zgłaszanych przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji.
5. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są jednogłośnie przy udziale wszystkich fundatorów, chyba że któryś z fundatorów nie może wziąć udziału w podjęciu uchwały z poważnych przyczyn, w szczególności z powodu ciężkiej choroby, ułomności lub utraty sił, podczas gdy podejmowane uchwały dotyczą spraw niecierpiących zwłoki – w tym wypadku Zgromadzenie Fundatorów może podjąć uchwałę bez obecności wszystkich członków.
6. Obrady Zgromadzenia Fundatorów  mogą być prowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem  mediów elektronicznych.
7. W przypadku prowadzenia obrad z  wykorzystaniem mediów elektronicznych Oświadczenia woli Fundatorów (głosowania) wyrażane są w  formie pisemnej (również pocztą elektroniczną).

Rada Fundacji

§ 8a

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres 3 lat.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. Rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący
Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci członka Rady lub jego odwołania.
7. Odwołanie może nastąpić przez:
a) złożenie na piśmie rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji;
b) odwołanie przez Zgromadzenie Fundatorów z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Rady;
c) odwołanie w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 8b

Członkowie Rady Fundacji:
1. Nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży.
2. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 8c

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada pracuje na posiedzeniach, w których uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatorów.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Fundator ma prawo obecności na posiedzeniach Rady Fundacji.
6. Obrady Rady Fundacji mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
7. W przypadku prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oświadczenia woli członków Rady Fundacji (głosowania) wyrażane są w formie pisemnej (również poprzez pocztę elektroniczną).

§ 8d

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. nadzór nad działalnością Fundacji;
3. opiniowanie i zatwierdzanie założeń i projektów działań przedstawionych przez Zarząd;
4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

§ 8e

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd

§ 9

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów
b) wykonywanie zaleceń Rady Fundacji,
c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji
e) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
g) proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji,
h) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
i) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji oraz Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji co roku, do dnia 30 marca.
j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
l) prowadzenie polityki kadrowej, w tym powoływanie zespołów doradczych, ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wysokości środków na nie przeznaczanych,

3. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat z wyjątkiem Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, którzy są powoływani na czas nieokreślony.
2. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wyklucza możliwość powołania w skład Zarządu.
3. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji;
b) śmierci;
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
d) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów;
e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

1. W sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundację reprezentuje Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może samodzielnie składać każdy członek Zarządu.
2. Czynności wymagające podjęcia uchwały Zarządu w szczególności to:
a) Wydatki Fundacji przekraczające jednorazowo kwotę 5000 zł,
b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
c) udzielenie poręczenia,
d) nabycie i zbycie nieruchomości,
e) wystąpienie z powództwem, którego wartość przekracza kwotę 5000 zł,
f) udzielenie pełnomocnictwa,

§ 12

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2. W zebraniach Zarządu poza członkami zarządu mogą brać udział goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu, przy czym osoby spoza zarządu mają na zebraniach Zarządu wyłącznie głos doradczy.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich uprawnionych członków, chyba że któryś z członków Zarządu nie może wziąć udziału w podjęciu uchwały z poważnych przyczyn, w szczególności z powodu choroby, ułomności lub utraty sił, podczas gdy podejmowane uchwały dotyczą spraw niecierpiących zwłoki – w tym wypadku uchwała może zostać podjęta bez obecności wszystkich członków Zarządu.
4. Obrady Zarządu mogą być prowadzone w formie pisemnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oświadczenia woli członków Zarządu (głosowania) wyrażane są w formie pisemnej (również poprzez pocztę elektroniczną).

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu

§ 12a

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja fundacji

§ 13

1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

§ 14

1. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorom proporcjonalnie do ich wkładu do funduszu założycielskiego z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Fundatorzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *