Statut Fundacji

Statut Fundacji Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dana Tomczyk-Dołgij oraz Joanna Majewska zwane dalej „Fundatorami” ustanawiają dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą Fundacja Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”, która może używać skróconej nazwy Fundacja „Niezła sztuka” występująca w treści statutu jako Fundacja.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
4. Fundacja może posługiwać się prawnie strzeżonym znakiem graficznym oraz używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji
5. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską Klasyfikacją Działalności.
6. Fundacja może mieć udziały w spółkach w kraju i za granicą.

 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz działalność charytatywna w szczególności wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, dóbr dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości kulturowej oraz wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery osób twórczo uzdolnionych.

§ 4

Fundacja realizuje swoje w cele w szczególności poprzez:

1. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji;
2. inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców;
3. ochronę dóbr kultury i sztuki;
4. ochronę zabytków;
5. organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji dotyczących problemów wymienionych w § 3;
6. zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki poprzez prowadzenie w tym zakresie działalności własnej oraz wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań w danym zakresie;
7. pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej;
8. tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej;
9. rozprowadzanie artykułów wykonanych przez podopiecznych, specjalistów i innych;
10. wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie osób szczególnie uzdolnionych ze środowisk wymagających pomocy organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie działalności własnej;
11. rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
12. działalność wydawnicza również za pomocą mediów elektronicznych;
13. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
14. projekcje filmów;
15. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
16. działalność agencji informacyjnych;
17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
18. badanie rynku opinii publicznej;
19. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia;
20. działalność wspomagająca edukację artystyczną i literacką działalność twórczą oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
21. transport podopiecznych na zajęcia, imprezy, turnusy;
22. działalność obiektów kulturalnych;
23. działalność archiwów;
24. działalność muzeów;
25. działalność radiową i telewizyjną;
26. współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami;
27. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
28. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, a także przyznawanie nagród i fundowanie stypendiów;
29. tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promowanie i realizację programów służących realizacji celów Fundacji;
30. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
31. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
32. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji;

Powyższe działania mogą być realizowane w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. O rozpoczęciu działalności odpłatnej decyduje w formie uchwały zarząd.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Źródłem finansowania Fundacji są w szczególności:
a) dochody z majątku Fundacji,
b) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,
c) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
d) dochody ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych,
e) dotacje i subwencje osób prawnych,
f) odsetki bankowe,
g) inne dochody.
3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 5a

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych w następującym zakresie:
1. PKD: 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2. PKD: 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
3. PKD: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
4. PKD: 63.12.Z – Działalność portali Internetowych
5. PKD: 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
6. PKD: 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
7. PKD: 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
8. PKD: 74.20.Z – Działalność fotograficzna
9. PKD: 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
10. PKD: 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
11. PKD: 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 6

1. Organami Fundacji są Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd Fundacji.
2. Członkowie organów Fundacji powoływani są przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony.
3. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w razie śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 7

1. Zgromadzenie Fundatorów  jest najwyższym organem Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest zgodnie z potrzebami na wniosek Fundatorów lub Zarządu Fundacji.
3. Do udziału w obradach Zgromadzenia Fundatorów uprawnieni są wszyscy fundatorzy.
4. Każdemu fundatorowi przyznaje się jeden głos na Zgromadzeniu Fundatorów.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) ocena realizacji celów Fundacji,
b) podejmowanie decyzji o kontynuacji działalności,
c) wybór członków Zarządu Fundacji,
d) podejmowanie decyzji w sprawach zgłaszanych przez Zarząd Fundacji.
6. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są jednogłośnie przy udziale wszystkich fundatorów, chyba że któryś z fundatorów nie może wziąć udziału w podjęciu uchwały z poważnych przyczyn, w szczególności z powodu ciężkiej choroby, ułomności lub utraty sił, podczas gdy podejmowane uchwały dotyczą spraw niecierpiących zwłoki – w tym wypadku Zgromadzenie Fundatorów może podjąć uchwałę bez obecności wszystkich członków.
7. Obrady Zgromadzenia Fundatorów  mogą być prowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem  mediów elektronicznych.
8. W przypadku prowadzenia obrad z  wykorzystaniem mediów elektronicznych Oświadczenia woli Fundatorów (głosowania) wyrażane są w  formie pisemnej (również pocztą elektroniczną).

§ 8

1. Zgromadzenie Fundatorów może dokonać zmiany celu Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

Zarząd

§ 9

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób. Umowy z Zarządem w imieniu Fundacji zawiera Zgromadzenie Fundatorów lub członek Zarządu działający z pisemnego upoważnienia Zgromadzenia Fundatorów.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji
d) ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
e) ustalanie planów działania Fundacji,
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
g) proponowanie struktury organizacyjnej Fundacji,
h) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
i) sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji.
j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
l) wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
m) prowadzenie polityki kadrowej, w tym powoływanie zespołów doradczych, ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wysokości środków na nie przeznaczanych,

§ 10

1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 1 roku z wyjątkiem Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, którzy są powoływani na czas nieokreślony.
2. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji;
b) śmierci;
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
d) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 11

1. W sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundację reprezentuje Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może samodzielnie składać każdy członek Zarządu.
2. Czynności wymagające podjęcia uchwały Zarządu w szczególności to:
a) Wydatki Fundacji przekraczające jednorazowo kwotę 5000 zł,
b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
c) udzielenie poręczenia,
d) nabycie i zbycie nieruchomości,
e) wystąpienie z powództwem, którego wartość przekracza kwotę 5000 zł,
f) udzielenie pełnomocnictwa,

§ 12

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu
2. W zebraniach Zarządu poza członkami zarządu mogą brać udział goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu, przy czym osoby spoza zarządu mają na zebraniach Zarządu wyłącznie głos doradczy.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich uprawnionych członków, chyba że któryś z członków Zarządu nie może wziąć udziału w podjęciu uchwały z poważnych przyczyn, w szczególności z powodu choroby, ułomności lub utraty sił, podczas gdy podejmowane uchwały dotyczą spraw niecierpiących zwłoki – w tym wypadku uchwała może zostać podjęta bez obecności wszystkich członków Zarządu.
4. Obrady Zarządu mogą być prowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem  mediów elektronicznych.
5. W przypadku prowadzenia obrad z  wykorzystaniem mediów elektronicznych Oświadczenia woli członków Zarządu (głosowania) wyrażane są w  formie pisemnej (również pocztą elektroniczną).

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

§ 14

1. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorom proporcjonalnie do ich wkładu do funduszu założycielskiego z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *