Wytyczne dla Autorów

Redakcja zaprasza do współpracy i publikowania na łamach portalu niezlasztuka.net. Zobacz kto dla nas pisze, zapoznaj się wytycznymi autorskimi i dołącz do grona autorów.

1. Redakcja zastrzega sobie prawo do 30 dni na weryfikację przesłanego tekstu.

2. Tekst musi być spójny i stanowić jednolitą całość.

3. Przesyłane teksty muszą być wynikiem oryginalnej pracy autora. Wszystkie artykuły podlegają weryfikacji przez system antyplagiatowy. Cytaty nie mogą przekraczać 20% całego tekstu.

4. Preferowane są artykuły, które nie były wcześniej publikowane. Jeśli tekst był już publikowany, autor/ka koniecznie musi poinformować o tym redakcję. Prosimy również o sygnalizowanie, jeśli artykuł jest fragmentem nieopublikowanej pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej.

5. Przed przysłaniem tekst powinien zostać wstępnie sprawdzony pod kątem podstawowych błędów – interpunkcja, literówki itp.

6. Teksty prosimy przesyłać w formatach edytowalnych: .doc, .odt.

7. Przesłany tekst powinien mieć min. 8 000 znaków ze spacjami.

8. Przypisy.
Nie stosujemy przypisów w indeksie dolnym. Przypisy w nawiasach kwadratowych zamieszczamy bezpośrednio w tekście, w miejscu ich występowania, numerując je kolejno, tak jak w przykładzie: 

Lub umieszczając w tekście w miejscu przypisu numer w nawiasie kwadratowym:

Zdanie z artykułu[1].

Zdanie z artykułu[2].

A pod tekstem numerowaną listę przypisów:

1. E. Lipiński, Uwaga, Warszawa 2008, s. 100.
2. E. Lipiński, Ha-Ga, Poznań 2008, s. 100.

Jak zrobić przypisy – pełna instrukcja »

9. Prosimy nie stosować przypisów do tytułów, śródtytułów i podpisów do ilustracji.

10. Cytaty zaznaczamy w tekście poprzez użycie poprawnego cudzysłowu: „XYZ”. Cytat w cytatach oznaczamy cudzysłowem francuskim: «Cytat w cytacie». Każdy cytat musi być opatrzony przypisem odnoszącym do źródła.

11. W bibliografii do artykułu powinny znaleźć się co najmniej trzy pozycje książkowe, a sama bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie (od nazwiska).

12. Autor/ka w osobnym dokumencie powinien/powinna załączyć spis ilustracji w następującej formie:

Imię i Nazwisko artysty/ki, Tytuł, data powstania, technika, wymiary dzieła, lokalizację (gdzie obecnie znajduje się dane dzieło) + link do przykładowej wersji dzieła.

Prosimy nie wklejać plików graficznych w tekście.

13. Nowy autor/ka w osobnych plikach powinien/powinna załączyć swoją notkę biograficzną, która umieszczona zostanie w stopce autorskiej, a także ewentualnie jedną fotografię.

14. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek i skrótów artykułu.

15. Każdy przesłany artykuł jest poddawany ocenie redakcji, która zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania artykułu do publikacji. W niektórych przypadkach, po uwzględnieniu przez autora sugerowanych poprawek, artykuł może zostać poddany ponownej ocenie.

W przypadku poprawek, autor powinien nanieść je na oryginalny plik,  oznaczyć poprawione fragmenty kolorem i odesłać do redakcji.

16. Teksty, które nie będą spełniać ww. warunków, będą odsyłane do Autora/ki w celu naniesienia poprawek.

17. Autor/ka upoważnia Redakcję do wykorzystania artykułu, udzielając jej do tego niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wszelkich znanych w momencie przekazania tekstu polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W przypadku zawarcia osobnej umowy z autorem (np. umowy o dzieło), obowiązują warunki współpracy określone w umowie.

Redakcja portalu
NiezlaSztuka.net