O czym chcesz poczytać?
  • Słowa kluczowe

  • Tematyka

  • Rodzaj

  • Artysta

Marcela PaniakSkontaktuj się z artystką »


Studentka PWSFTViT w Łodzi. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików i Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Swoje pra­ce pre­zen­to­wa­ła na wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych w Polsce oraz w wie­lu kra­jach za gra­ni­cą (Czechy, Belgia, Stany Zjednoczone, Słowacja, Dania, Francja, Węgry, Hiszpania, Włochy). Najważniejszym wyda­rze­niem była nomi­na­cja do nagro­dy „Prix Découverte” na festi­wa­lu „Les Rencontres d’Arles” w 2013 roku. Została rów­nież nagro­dzo­na w kon­kur­sie „Lens Culture Emerging Talents” w 2014 roku, a tak­że zaję­ła pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie „Visible White Photo Prize” w 2015 roku.

Moje foto­gra­fo­wa­nie roz­po­czę­ło się ze zwy­kłej potrze­by ser­ca. Był to moment, kie­dy wła­śnie poprzez foto­gra­fię mogłam szcze­rze wyra­zić swo­je uczu­cia; te, o któ­rych nie da się opo­wie­dzieć sło­wa­mi. W tym cza­sie powsta­ły cykle zdjęć „Autoportret”, „Bez tytu­łu”, „Pięć i pół sekun­dy” i „Martwa natu­ra”. Jednak nadal gdzieś tkwi we mnie rów­nież tęsk­no­ta za dzie­ciń­stwem. Od zawsze fascy­no­wał mnie świat dzie­cię­cej wyobraź­ni. Cykle „Bajki, str. 13–55” oraz „Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy” to wspo­mnie­nia baj­ko­wych wizji i marzeń, powrót do dzie­cię­cej wyobraź­ni o świe­cie, obra­zy przy­po­mi­na­ją­ce ilu­stra­cje z ksią­żek lub slaj­dy z pro­jek­to­rów do oglą­da­nia bajek.

Cały ten świat ostał się w strzę­pach gdzieś w mojej pamię­ci oraz w coraz bar­dziej popa­da­ją­cym w ruinę dom­ku, gdzie miesz­ka teraz tyl­ko bab­cia. To wła­śnie o tym jest cykl „Genevieve”. Fotografii chcia­ła­bym użyć jako maszy­ny do zatrzy­my­wa­nia cza­su. Szczególnie inte­re­su­ją mnie wspo­mnie­nia – moje wła­sne oraz wspo­mnie­nia tych ludzi, któ­rych już nie ma. Nie sku­piam się na świe­cie real­nym; naj­waż­niej­szy jest dla mnie świat, któ­ry jest wykre­owa­ny przez umysł. Kolejne tema­ty foto­gra­ficz­nych wypo­wie­dzi, rów­nież wyni­ka­ją­ce z oso­bi­stych prze­żyć, sku­pia­ły się wokół życia miło­sne­go, skry­wa­nej histo­rii uczu­cia oraz trwa­nia w związ­ku. „Audi, vide, sile”, „Pożegnanie”, „Jesień, ratun­ku” to zadu­ma nad part­ner­stwem i myśl o rela­cjach mię­dzy­ludz­kich. To wła­śnie jedy­nie foto­gra­fia umoż­li­wia pod­trzy­my­wa­nie komu­ni­ka­cji z ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­sto­ścią – w spo­sób, któ­ry do koń­ca nas nie ujawnia.

Natomiast cykle prac „Elizjum”, „Świat prze­sta­wio­ny” jak i „Brulion” to dokład­ne skon­cen­tro­wa­nie się już na samym medium foto­gra­fii, zaba­wa z moż­li­wo­ścia­mi, jakie daje foto­gra­fia. To jest napraw­dę inte­re­su­ją­ce, jak obraz współ­pra­cu­je z ludz­ką zdol­no­ścią do zapa­mię­ty­wa­nia rze­czy; to jest wła­śnie mój powód się­ga­nia do sta­rych zdjęć i innych przed­mio­tów nie­na­le­żą­cych do niko­go. Tego tema­tu doty­czy rów­nież asam­blaż „Przedmioty”; ta seria prac przed­sta­wia frag­men­ty sta­rych rze­czy uło­żo­nych w całość o nowej jako­ści – być może wła­śnie o tym jest sztu­ka ogó­le. Dlatego w obec­nym cza­sie moje zain­te­re­so­wa­nia sku­pia­ją się coraz bar­dziej wokół teo­rii fotografii.
/Marcela Paniak


Galeria

01_Marcela-Paniak_Autoportret_1

Autoportret

02_Marcela-Paniak_Bez-tytulu_2

Bez tytu­łu

03_Marcela-Paniak_Piec-i-pol-sekundy_1

Pięć i pół sekundy

04_Marcela-Paniak_Martwa-natura

Martwa natu­ra

Marcela Paniak Bajki

Bajki, str. 13–55

Marcela Paniak Bajki

Bajki, str. 13–55

Marcela Paniak Bajki

Bajki, str. 13–55

06_Marcela-Paniak_Raz-dwa-trzy-baba-Jaga-patrzy_1

Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy

07_Marcela-Paniak_Genevieve_7

Genevieve

09_Marcela-Paniak_Pozegnanie_3

Pożegnanie

10_Marcela-Paniak_Jesien-ratunku_4

Jesień, ratun­ku

11_Marcela-Paniak_Elizjum-5

Elizjum

12_Marcela-Paniak_Elizjum-6

Elizjum

13_Marcela-Paniak_Swiat-przestawiony_3

Świat prze­sta­wio­ny

14a_Marcela-Paniak_Brulion_1

Brulion

14b_Marcela-Paniak_Brulion_5

Brulion

Artystka w sieci

marcepani.art.pl


Kontakt z artystką:

Formularz kontaktowy

Test antyspamowy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *ns-wspieram-post

Spodobał Ci się artykuł? Wesprzyj nas »