Oferta CSR dla Twojej firmy – zobacz, co możemy wspólnie zrobić!

Sztuka czyści duszę z codziennej warstwy kurzu.
–Pablo Picasso

Witaj,
Jesteśmy Fundacją, która zajmuje się edukacją z dziedziny sztuki i promocją artystów. Z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem i rado­ścią pro­wa­dzi­my por­tal edu­ka­cyj­ny, wkła­da­jąc w nie­go całe ser­ce. Staramy się prze­ka­zy­wać waż­ne tre­ści w jak naj­bar­dziej przy­stęp­nej for­mie, w pięk­nej opra­wie gra­ficz­nej, aby przy­bli­żyć sztu­kę jak naj­szer­szej publicz­no­ści. Nie zamiesz­cza­my na por­ta­lu bane­rów rekla­mo­wy­ch a tre­ści są dostęp­ne bez­płat­nie.

fundacja-niezlasztukaFundatorki

Oprócz portalu robimy też inne projekty, które wpisują się w naszą misję.

CSR (Corporate Social Responsibility)


CSR (Corporate Social Responsibility) – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oznacza nie tylko zaangażowanie przedsiębiorstw we wsparcie społeczności lokalnych – jest to działanie w sposób etyczny i odpowiedzialny wobec całego społeczeństwa, środowiska jak również wobec swoich pracowników.

Dlaczego warto uwzględniać kulturę i sztukę w strategii CSR

Dlaczego warto uwzględniać  kulturę i sztukę w strategii CSR

Jak wynika z badań wśród firm w USA, przeprowadzonych przez Business Community for the Arts, najważniejsze korzyści, które dostrzegają przedsiębiorstwa wspierające kulturę i sztukę to:

  • Przyczyniają się one do poprawy jakości życia w społeczeństwie
  • Pobudzają społeczność lokalną
  • Organizacje związane z kulturą i sztuką oferują inicjatywy edukacyjne, które wzbogacają społeczeństwo.

Badania również wskazują, że firmy wspierające kulturę i sztukę przeznaczają na ten cel średnio 20-25% całkowitego budżetu, przewidzianego na zaangażowanie społeczne.

Dwa najbardziej powszechne sposoby angażowania środków to:
1. sponsoring organizacji i wydarzeń kulturalnych w zamian za korzyści płynące z promocji marki;
2. filantropia w formie społecznych inwestycji i darowizn.


Zobacz, jakie Firmy nas wsparły

Accor-Hotels-logoZ Grupą AccorHotels stworzyliśmy cykl artykułów na temat dzieł z polskich muzeów. Projekt był bardzo ciekawy, bo nasi autorzy jechali na spotkanie tylko z jednym obrazem z wybranego muzeum w Polsce i wnikliwie opisywali historię tego dzieła. Wśród artystów dzieł same największe nazwiska polskiego malarstwa – Matejko, Malczewski, Podkowiński. Tak powstał cykl Weekend z arcydziełem »


vistula-logoDla Akademii Finansów i Biznesu Vistula przygotowaliśmy artykuł na temat jednego z najsłynniejszych obrazów wszechczasów – „Krzyk” Edvarda Muncha. Artykuł promował jednocześnie nowy profil studiów w Akademii Vistuli – bar­dzo pre­sti­żo­we stu­dia pody­plo­mo­we „Polski i mię­dzy­na­ro­do­wy rynek sztu­ki”, skie­ro­wa­ny jest do kolek­cjo­ne­rów, pra­cow­ni­ków anty­kwa­ria­tów i gale­rii, pra­cow­ni­ków insty­tu­cji kul­tu­ral­ny­ch, mene­dże­rów kul­tu­ry. Tu można zobaczyć jak wyglądał ten materiał »


eris-smallDzięki firmie dr Irena Eris zrobiliśmy cykl artykułów „Piękno i sztuka”. Artykuły dotyczyły zarówno polskiego malarstwa jak i zagranicznego, opisywały jak zmieniało się postrzeganie piękna w różnych epokach. Co ludzi zachwycało a co szokowało. Część artykułów wzbogacona była podcastami.
Tu można zobaczyć wszystkie artykuły z tego cyklu: Piękno i sztuka »


logo_pkp_intercityDzięki PKP Intercity zrobiliśmy projekt pt. „Kolej na sztukę”, w trakcie którego nasi autorzy wyjechali w poszukiwaniu sztuki i klimatycznych miejsc do 6 miast w Polsce. Każda z tych osób napisała niezwykle subiektywną i emocjonalną relację z podróży, co bardzo zaangażowało czytelników.
Tu można zobaczyć wszystkie artykuły z tego cyklu: Kolej na sztukę »


GrupaArche_kolorDzięki współpracy z Grupą Arche mieliśmy przyjemność zrobić wywiad z Andrzejem Wajdą. Był to nietypowy wywiad, bo udało nam się skłonić Mistrza do rozmowy o malarstwie i jego wpływie na kino, które tworzy.
„Sztuka pozwala na to i wal­czy o to, żeby mieć indy­wi­du­alne spoj­rze­nie. Wielcy arty­ści, któ­rzy stwo­rzyli wiel­kie dzieła, np. Van Gogh, byli nie­zau­wa­żeni za życia, bo to nie był ich czas. Sztuka powstaje w spo­sób nie­świa­domy. Ktoś podąża w okre­ślo­nym kie­runku i czeka, żeby­śmy my zachwy­cili się jego wol­no­ścią, jego nie­za­leż­no­ścią, jego wizją świata, któ­rej przed­tem nie było.”
–Andrzej Wajda
Tu można przeczytać cały wywiad: Wywiad z Andrzejem Wajdą »


Co możemy wspólnie zrobić?

Co możemy wspólnie zrobić?

Obejmij mecenatem jeden z naszych projektów o sztuce lub stwórzmy razem zupełnie nowy  projekt:

Artykuł o sztuce, architekturze
Współpracujemy z  około 50 autorami, którzy piszą artykuły na nasz portal – od pasjonatów po osoby posiadające stopnie naukowe. Dzięki Tobie możemy stworzyć artykuł o wspaniałym polskim artyście, znanym bardziej za granicą, niż w kraju, pięknym obiekcie architektury, który jest jeszcze nieodkryty lub mało znany, fascynującej historii powstania wielkiego dzieła malarskiego.

Wywiady z Mistrzami

fot. Ulla Mróz

Zapis spotkań z niezwykłymi ludźmi z obszaru kultury i sztuki

Przykład – wywiad z Andrzejem Wajdą: Rozmowa z Andrzejem Wajdą

 


Cykl artykułów o zbiorach z wybranego muzeum
Stworzenie cyklu artykułów o dziełach sztuki w danym muzeum, przywołujących historię dzieła, artysty i szerszy kontekst czasów, w których dzieło zostało stworzone. W odróżnieniu od suchych opisów katalogowych, w naszych artykułach opowiadamy historie w ciekawy, gawędziarski, przyjazny dla czytelnika sposób. Odkryjemy wybrane dzieła dla naszych czytelników, co zachęci ich do odwiedzenia muzeum, w którym są eksponowane.
Przykład:  Muzeum Narodowe w Krakowie


Cykl artykułów  o wybranych zabytkach
moszna_zamek_zima_3Gawędy na temat obiektów, które w fascynujący sposób opowiedzą historię zabytkowych murów, zilustrowane pięknym materiałem zdjęciowym, który zapiera dech.
Przykład: Moszna – Zamek jak z Harry’ego Pottera


Promocja polskiej sztuki i zabytków za granicą
Tłumaczenie artykułów o polskiej sztuce i zabytkach na język angielski oraz publikacja na anglojęzycznej wersji naszego portalu. Celem jest propagowanie polskiej sztuki i zabytków na świecie.
Przykład: Moszna Castle


Promocja miasta
Os Gemeos, Fundacja Urban Forms,

Stworzenie przewodnika po ciekawych miejscach, który pokaże nieznane oblicze miasta, odkryje dzieła sztuki i zabytki przed szeroką publicznością i opisze je lekkim zaciekawiającym językiem.
Przykład: Łódź pełna sztuki, co zwiedzić w Łodzi


Wsparcie osób niepełnosprawnych
Stworzenie wersji dźwiękowej artykułów (podcasty) da możliwość przesłuchania jej w każdym miejscu i o każdej porze, nie tylko naszym zwykłym czytelnikom, ale również osobom, które zmagają się z niepełnosprawnościami.
Przykład: Łódź, sztuka i Leonardo DiCaprio, czyli historia Stacha z Warty


Jakie korzyści dla Twojej firmy?

Jakie korzyści dla Twojej firmy?

  • Pozytywny odbiór Twojej marki dzięki przyjaznej dla odbiorcy formie promocji – przy artykule znajdzie się logo  oraz podziękowanie dla Mecenasa artykułu, publiczność ciepło przyjmuje markę firmy, dzięki której może czytać kolejne artykuły.
  • Pozycjonowanie marki w ekskluzywnym kontekście sztuki –sztuka budzi najwyższe doznania estetyczne a wśród estetów sztuki czytających nasz portal znajdują się również osoby inwestujące w sztukę.
  • Większy zasięg, niż w przypadku tradycyjnej reklamy – ciekawe treści edukacyjne są chętnie udostępniane w sieciach społecznościowych, co zwiększa ekspozycję marki.
  • Długoterminowa promocja – artykuły pozostają na portalu bezterminowo.

W odróżnieniu od tradycyjnej reklamy, materiał, który powstanie w wyniku współpracy można z dumą prezentować społeczności skupionej dookoła Państwa firmy – na przykład można go udostępnić na własnym profilu Facebook.


Skontaktuj się z nami


Jeśli jesteś zainteresowany/a podjęciem wspólnych działań i chciał(a)byś się dowiedzieć więcej, prosimy o kontakt: csr[at]niezlasztuka.net, tel.: +48 668 336 525